Tillbaka
Den 23/2 var det årsmöte hos
Färila Fiskevårdsförening.

Årsmötet samlade en mycket liten skara medlemmar. Från styrelse och valberedning 11 eller 12 stycken medlemmar utan uppdrag 8-9 stycken, totalt besöktes mötet av 20 medlemmar.

Mötet öppnades av Ordföranden Inge Swerin som önskade alla välkomna. Vald till ordförande för mötet blev Bo Bergkvist och som sekreterare Peter Hellström. Den vanliga ordningen fram till punkt §12 på dagordningen, val av styrelseledamöter och suppleanter gick som alltid på räls.

När ett nytt namn för val till styrelsen kom upp blev det lite oroligt. Men löstes på demokratisk väg. Så om någon vill få en förändring av styrelsens sammansättning, se till att årsmötet besöks av fler medlemmar än sittande styrelse.

Styrelsens sammansättning 2006 blev.

Ordförande Inge Swerin.

Sekreterare Peter Hellström

Kassör Hans Eriksson

Fiskevårdsman Kjell Sörell

Ledamöter: Bo Embretsen, Benny Embretsen och Yngve Nyman

Suppleanter Bo Bergkvist, Rolf Frank, Mikael Ärfström och Rolf Båth

Under verksamhetsberättelsen framkom.

2005 framstod som ett normalår för föreningen när det gällde intäkter och försålda kort.

Avelsfångst av öring har bedrivits i Enån och Sorgån som sänts till Bröderna Olssons Fiskodling för tillväxt.

Uppfödning av Mellanljusnanöring har skett i Breassen för senare utsättning i sjöarna och älven.

Inplantering av kräftor har skett i Ljusnan.

Fiskets Dag i Skålsjön. Som vanligt ett populärt arrangemang.

Projekt Harriet: Som innefattat provfiske i Ljusnan och en flugfiskeskola där Rolf Båth har varit ansvarig för flugfiske .

Flugfiskeskolan besöktes av 5 ungdomar i åldern 11-15 år men lyckades inte dra till sig några flickor. Pojkarnas intresse för flugfiske blev till en flugfiskekurs under Roger Gustavssons som fortgått under hösten och vintern. Föreningen hoppas på ett större antal deltagare vid årets FISKETS DAG. Och att föreningen får se några flickor som anmäler sig till årets flugfiske och flugbindning.(några av värdens bästa flugbindare är kvinnor)

Provfisket på den sträcka som är av sedd som uppväxt zon. Jämförelse från 2003 visade på ett mindre antal harrar men ett ökat antal stäm, vad detta beror på är svårt att värdera. Misstankar om att det skapats bättre förutsättningar för stäm efter biotopförbättrande grävningarna på provsträckan. Hoppas vi får ett svar på detta.

El-fiskebåten var på besök och el-fiskade på provfiskesträckan resultaten kan jämföras med resultatet från provfiskegruppen, vilket visar på mindre antal och mindre vikter på harr och ökat antal stäm. Har inga uppgifter om gädda och abborre.

Styrelsen har haft representanter vid sammankomster gällande fiske både inom kommunen och i länet.

Fiskinplanteringar har gjorts i följande vatten under 2005.

Breassen.Ljusnan.Skålsjön.Skålsjötjärn,Finnsjön,Rävsvenstjärn,Abbortjärn,Stocksboån,Lusttjärn,Gammelvallstjärn och Skålavallssjön.

Som ex.

Breassen 150 st. 3 somriga Mellanljusnanöringar 150 kg regnbågar

Skålsjön. 200 st. 3 somriga Mellanljusnanöringar 1000 kg Regnbåge

Rävsvenstjärn 600 st. 3 somriga Mellanljusnanöringar 250 kg Regnbåge och 150 kg. Röding.

Föreningens fiskeplan för 2006
Föreningen föreslår följande plan för 2006 under förutsättning att ekonomin tillåter (normal fiskekortsförsäljning, beviljande av sökta bidrag)

Projekt

Harriet: Harrens förutsättningar i Ljusnan. Projektledare Rolf Båth.

Öring inom F.V.O:s vatten. Förstärka öringsstammen i Ljusnan, biotopförbättringar i Skytesån. Projektledare Per-Åke Thor.

Enån: Biotopförbättringar enl. ansökan

Sorgån: Biotopförbättringar enl. ansökan

Elfiske: Elfiske kommer att utföras i Enån, Sorgån, Långtjärsbäcken och Skytesån.

Fiskesamverkan Ljusdal: Hans Lindstedt har sökt EU-medel till ett större projekt för fisket inom kommunen.

Odling: Uppfödning av Mellanljusnanöring i Breassen, ca 3000 st.

Utplanteringar: Kommer att ske i alla de sjöar och vattendrag som nämnts i utsättningar 2005.

Decimeringsfiske: Gäddsmäll är planerad i Ljusnan. I övrigt sker det som tidigare i de vatten där inplanteringar sker. ( lite svårbegripligt, ring den i styrelsen som har detta som ansvarsområde )

Minkfångst inom föreningsvattnet, samma pris som tidigare. (200 kr.)

Övrigt: Bevaka Vägverkets projektering och förstärkning av Öjungsvägen. Öka bevakningen efter Ljusnan samt skärpa påföljden för den som bryter mot reglerna.

PM: För fisketillsyn och riktlinjer för uppsyningsmän.

PM för fisketillsyn

Presentera dig själv och ditt ärende. Begär fiskarens namn (och ev. bil. reg. nr.) Kolla /titta på kort, fiskeutrustning och på antal fångade fiskar och storlekar.

1.Fiskare utan giltigt fiskekort, eller som fiskar på förbudsvatten, eller fiskare som rovfiskar ( som har tagit dubbelt eller fler fiskar än som är lovligt)

Skriv rapport.

Beslagta fiskespö/utrustning och fisk (fisken bitas upp och kastas i vattnet). Fiskespö/utrustning lämnas till Kjell som kan återlämna fiskeutrustningen då fiskaren betalt 10 gånger aktuellt fiskekortpris. I annat fall gör Kjell polisanmälan.
Fiskaren avvisas från fiskevattnet.
Vid heta protester skrivs rapport och anmälan lämnas till polisen.

2. Fiskare med mindre överfångst eller felaktig storlek på fångsten

Skriv rapport.

Beslagta överfångst och fiskar med felaktig storlek (fisken bitas upp och kastas i vattnet).
Fiskaren uppmanas att skaffa 2 nya fiskekort som uppvisas inom 2 h och makuleras.
Mötesplats görs upp i överenskommelse med fisketillsyningsmannen.
Fiskaren avvisas från fiskevattnet.
Vid heta protester skrivs rapport och anmälan lämnas till polisen.

3.Fiskare med olovlig utrustning ( ex för många flugor eller spön, fiske med levande agn…)

Skriv rapport.

Frånta fiskekortet.
Fiskaren avvisas från fiskevattnet.
Vid heta protester skrivs rapport och anmälan lämnas till polisen.

Sedan kom vi till motionerna.


Nr 1 Från Roger Gustavsson. Flugfiskesträcka och hullingslöst

Nr: 12 Från Roger Gustavsson. Flugfiskesträcka

Nr 8 Från Per Norberg Flugfiskesträckor i Ljusnan
Motivering: Roger Gustavsson och Per Norberg ville att föreningen skulle skapa sträckor för enbart flugfiske.
Styrelsens förslag var att det inte fanns något behov av en sådan sträckor.
Årsmötet gick på styrelsens förslag och avslog detta.

Nr 2 Från Roger Gustavsson. Förbjuda fiske med levande agn i hela älven, ex. mask och maggot.

Nr:9 Från Per Norberg Förbjuda fiske med levande agn och mask. Motivering: Med det nya fångstfönstret på fisk mellan 25-30 cm. Då måste vi skydda all fisk utanför fångstfönstret, om det skall vara verksamt.
Styrelsens förslag att bifalla motionen, men anser att genomförandet kan ske först år 2008.
Årsmötet gick på styrelsens förslag.
( Min reflektion på beslutsgången, att ofta uppskjuta motionsförslag, med förklaringen att fiskekorten är tryckta och kan inte ändras förrän om ett par år och på detta sätt omöjliggöra förändringar från ett år till ett annat )

Nr 3 Från Roger Gustavsson. Tillåta gäddfiske i alla lugn och bakvatten i älven.

Nr 11 Per Norberg Gäddfiskedagar i Ljusnan.
Motivering: Skall vi få till en riktig och hållbar åtgärd för att öka bestånd och storlek på harren och öring i Ljusnan, tycker jag att gäddbeståndet behöver bantas ner så mycket som går.
Styrelsens förslag Styrelsen tycker att gäddfisket ryms inom nuvarande bestämmelser. Årsmötet gick på styrelsens förslag.

Nr 4:Från Bernt Forsblom Flytringsfiske i Skålsjön.

Nr 10: Per Norberg Flytringsfiske i Skålsjön, Skålsjötjärn, Finnsjön och Abborrtjärn sjöarna är som exempel på möjliga vatten.

Nr 13:Från Torbjörn Gustavsson Flytringsfiske i Skålsjösystemet och ev. Abborrtjärn. Motivering till dessa. Att föreningen skulle svara upp mot det allt mer eftertraktade och växande efterfrågan hos den yngre generationen flugfiskare som vill anamma nya innovationer inom flugfisket. Här satte sig styrelsen på bakhasorna och stretade emot med alla till buds stående argument, som att det skulle bli osämja vid sjöarna, tjuvfiske, rovfiske som inte skulle gå att kontrollera och för att Bernt skulle få sälja en massa flytringar. Årsmötet gick till omröstning och röstade om nr 4, 10, och 13. Efter mycket om och men med ett församlat årsmöte på totalt 20 personer, varav 11-12 var styrelsemedlemmar och valberedning förstår alla hur utslaget blev. Förslaget om flytringsfiske röstades bort

Nr: 5 Från Bernt Forsblom Slopande av förbudet att fiska med Powerbait.
Årsmötet gick på styrelsens förslag och avslog förslaget .

Nr:6 Från Bernt Forsblom Förlag om föreningen kunde ordna en båtramp vid Breassen. Styrelsen informerade om att föreningen är inte markägare och kunde inte ordna detta.

Nr:7 från Christian Jensen Undertecknad ber styrelsen redogöra för hur styrelsen agerat i frågan om Holån. Vidare ber u.t. styrelsen redogöra för vad styrelsen har för avsikt i frågan om Holån framledes. U,t ber även styrelsen medbringa det material som föreningen förfogar över i fråga om Holån. U.t önskar information om vem som styrelsen utsett till att bedriva tillsyn på Holån

U.t välkomnar svar på ovanstående vid årsmötet. Styrelsen svara med. Ordförande kontaktar Christian och visar upp det material som styrelsen har i ärendet. Bakgrunden går att läsa på Flugfiskemellanljusnan.se/Holåns framtid

Nr: 15 från Per-Åke Thor Efterlyste stadgar för föreningen och medlemsförtecknig över föreningens medlemmar. Motivering Är jag medlem i en förening skall jag ha tillgång till dessa. Styrelsen ordnade fram stadgar som kunde fås på årsmötet. När vi kom till medlemsförteckning tog det totalt stopp. Med motiveringen att dessa var sekretessbelagda och styrelsen hade beslutat om att inte offentliggöra dessa. (Tror inte styrelsen var medveten om att det är bara statliga verk som kan sekretessbelägga dokument, företag kan hemligstämpla företagshemligheter, när jag ställde frågan om detta till datainspektionen fick jag till svar att medlemsregister är endast en organisationsfråga).

Nr: 16 Från Per-Åke Thor. Idé om en strukturerad styrelse som kan svara upp mot medlemmarnas krav. Där det vore en fördel att inrätta olika ansvarsområden inom styrelsen, för att avlasta ordförande, kassör och sekreterare från allt för alldagliga frågor från medlemmarna. Detta skulle i förlängningen kanske få medlemmarna att ta mer kontakt och vara mer engagerade i vad som händer i föreningens arbete utefter älven och sjöarna. Styrelsen anammade förslaget och meddelade att man arbetade mot ett sådant mål.

Nya kortpriser.
Föreningsstyrelsen har kommit fram till nya kortpriser detta gäller
1. Årskort 350: kr
2. Veckokort 225: kr
3. Dagkort 75: kr 4. medlemskorten oförändrade
Logotyps.
Styrelsen pressenterade en diskret men mycket snygg bild på klistermärke och som förhoppningsvis kommer att utföras som tygmärke Förhoppningen är att dessa skall kunna köpas av fiskare som vill visa att ”Jag fiskar i Mellanljusnan”.

Under övriga frågor.

Ändrad storlek på fiskekort. Ingen ändring.


Som avslutning: Ekonomin såg bra ut och var välskött.
Mvh Per-Åke Thor

Som avslutning, försök påverka vår ungdom, då menar jag inte vår egen för den är passerad, utan våra ungdomar att hitta sportfiskets själ.
Per-Åke

 

Tillbaka