Tillbaka

 

Torsdag kväll var det extrastämma hos Färila Fiskevårdsförening. Extrastämman den 24/11

Styrelsen informerade om.
1. Nytt fångstfönster.
2. Utsättning av kräftor.
3. Provfisket på provfiskesträckan.
4. Öringsprojektet i Skytesån
5. Nya kortpriser.
6. Styrelsen presenterade föreningens nya logotape avsedd som klistermärke och tygmärke.

Vid övriga frågor togs upp:
1. Ändrad storlek på fiskekort.
2. Holåns försurning och segmenteringsproblem från torvtäkten.
3. Gäddfisket i älven.
4. Den dåliga ungdomsanslutningen inom föreningen.
5. Jag har inhämtat information från Kjell Sörell om öringsutsättning i Ljusnan.

Fångstfönstret:
Föreningen har bestämt sig för mini och maximått. 25-30 cm för att lekmognaden hos harr är ca 32 cm. Som visades vid presentationen av provfisket är segmentet 25-30 cm överrepresenterat och är ett bra val för fångstfisk.

Kräftor:
Rolf Båth redogjorde för inköp och utsättning av kräftor i älven. Kräftorna inköptes från Göteborgstrakten, för det bidrag som länsstyrelsen beviljat, 24,000 kr, och föreningen fick stå för fraktkostnaderna. Kräftorna sumpades i kassar i tre dagar för att anpassa sig till älven. Därefter utsattes kräftorna på fyra olika platser i älven.

Provfisket:
Rolf Båth redogjorde för årets provfiske och visade diagram som stärkte beslutet av fångstfönster. Det togs ca 488 st. harrar på sträckan. Fördelningen av storlekarna var 305 harrar upp till 20 cm och över 20 cm var det 183 st. fördelat upp till 41 cm. Märkas bör att segmentet över 35 var alldeles för lågt för en bra fortplantning. Detta diagram sträckte sig över tiden 15 maj - 31 augusti. Hade månaderna sept. och oktober varit med hade nog resultatet blivit något bättre. Rolf talade även om att provfisket kommer att fortsätta 2006.

Öringsprojektet:
Per-Åke Thor redogjorde för hur långt projektet kommit. Projektet är startat, projektbeskrivning är presenterad med delmål. Bidragsansökan är inlämnad och har registrerats på länsstyrelsen, markägartillstånd har sökts. Framför oss ligger ansökningar om jakträtt på mink (minkfällor) och utsättning av fisk, insektsinventering och biotopförbättrande åtgärder.


Nya kortpriser.
Föreningsstyrelsen har kommit fram till nya kortpriser detta gäller älven och sjöarna.
1. Årskort 350: kr
2. Veckokort 225: kr
3. Dagkort 75: kr

Logotyps.
Styrelsen pressenterade en diskret men mycket snygg bild på klistermärke och som förhoppningsvis kommer att utföras som tygmärke Förhoppningen är att dessa skall kunna köpas av fiskare som vill visa att ”Jag fiskar i Mellanljusnan”.

Under övriga frågor.

Ändrad storlek på fiskekort.
Per-Åke kom med förslaget när det skall tryckas nya kort vore det bra om föreningen passade på att trycka upp kort i storleken A 5 som kan rymma mer information om regler och fisket. Det är en storlek som är vanlig hos många andra fiskeföreningar. På ett sådant kort kunde köparen också sätta sin namnteckning som kvittens på att reglerna är lästa och kortet är inte giltigt utan namnunderskrift.

Holån.
Då Christian Jensen bor 20 meter från Holån har han följt vattenflödet med stort intresse under året han bott där. Det han reagerar på är att vatten nivå varit väldigt låg. Detta beror enligt honom själv på lite nederbörd under året. Han har observerat att vid nederbörd ökad vattenståndet mellan 2 och 3 decimeter under ett dygn, för sedan återgå till för året normal låg nivå. Han uttrycker oro över att Råsjö Torv AB, om de får förnyad brytningsrätt, kommer att sänka grundvattennivån under brytningstiden med hjälp av pumpar. Dessa pumpar kommer enligt Råsjö Torv AB endast att pumpa under brytningsperioden (vilken är under sommarmånaderna). Den grundvattensänkning som Råsjö Torv AB vill ha tillstånd är -1meter från dagens läge. Christian Jensen anser att en sådan sänkning inte är bra med tanke på årets nederbörd. Han menar att innan Skrottmyran sugit åt sig vatten till normal grundvattennivå, så blir Holån som en rännil. Vilket enligt honom inte är positivt ur ån perspektiv.

Han informerade om att han varit i kontakt med miljöutskottet och att ordförande där varit vänlig nog att uppmärksamma problemet. Detta har resulterat i att miljöutskottet besökt Råsjö Torv AB samt Christian Jensen för att skapa sig en bild av problematiken. Enligt Christian Jensen var det ett bra möte var både Råsjö Torv AB:s företrädare och han själv höll en god och saklig debatt för miljöutskottet.

Christian Jensen ifrågasätter varför FFV ej yttrat sig i frågan (enligt vad han kan se i Ljusdals Kommuns arkiv på Miljöenheten). Han anser att Holån skulle kunna vara en bra, som han uttryckte det, barnkammare åt Mellanljusnan.

Vidare informerade han om att han själv och en för honom ökänd granne havde en stadigvarande dispyt om huruvida fisktrappan skulle vara öppen eller stängd. Enligt Christian Jensen så kunde han öppna den lika ofta som han besökte den, vilket är frekvent. Dock havde han aldrig träffat sin opponent, och kunde därför bara förklara för styrelsen att han tänkte fortsätta öppna fisktrappan till någon övertygat honom om motsatsen. Christian Jensen har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få tag i de papper som finns skrivna om fisktrappan, men har hittills inte haft någon större lycka med detta.

Christian Jensen bad FFV att engagera sig i frågan, för då skulle det bli mera tyngd bakom kravet på en levande å. Risken var enligt honom själv, att han ensam skulle bli betraktad som en "obstinat jävel" som slogs mot väderkvarnar.


Gäddfisket i älven.
Per-Åke hade ett förslag till styrelsen för avfiskningen av gädda i älven. Detta gick ut på att föreningen skulle utse och bevilja tillstånd för personer som kunde åta sig att fiska gädda som en harr och öringsbefrämjande åtgärd under hela fiskesäsongen. Detta för att skapa en bättre livsmiljö för öring och harr. Det vore möjligt att arrangera gäddsafari med guide för inbitna gäddfiskare.

Den dåliga ungdomsanslutningen inom föreningen.
Problemet med den dåliga anslutningen av unga i föreningen ses som ett stort problem, här fanns flera förslag till åtgärder. Christian J föreslog föreningskvällar där fiskare träffades och band flugor och delade med sig av sina erfarenheter och erbjöd ungdomar att vara med på fisketurer och visade sina olika fiskesätt, och inte minst sina fina fiskeställen. Vi har en skyldighet att förmedla ( Vi som har nåt en ansenlig ålder får inte ta med vår erfarenhet till de sälla fiskevattnen).

Öringsutsättning i Ljusnan.
Det har satts ut cirka 900st öringar fördelat på flera platser inom Färila Fiskevårdsområde. Fisken kommer ifrån Bröderna Olssons fiskodling, och är sedan uppodlad till en vikt av 6-8 hg i föreningens egna kassodlingar.

Som avslutning, försök påverka vår ungdom, då menar jag inte vår egen för den är passerad, utan våra ungdomar att hitta sportfiskets själ.

Per-Åke